Säännöt

 tseklogoSammon Turun Eläkekerhon säännöt

Päivitetty 14.10.2021

1. Nimi ja kotipaikka

Kerhon nimi on Sammon Turun Eläkekerho (myöhemmin tekstissä Eläkekerho) ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Eläkekerhon tarkoituksena on jäsentensä vuorovaikutuksen ylläpitäminen ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Eläkekerho järjestää jäsenilleen kokouksia, tutustumiskäyntejä, kulttuuritapahtumia, yhteisiä matkoja sekä erilaisia informaatiotilaisuuksia. Eläkekerhon tehtävänä on pitää yhteyttä myös Sampo-konsernin henkilöstöyksikköön sekä konsernin muihin eläkekerhoihin.

Sampo-konserni tukee Eläkekerhon toimintaa vuosittaisella määrärahalla, jonka henkilöstöyksikkö varaa talousarvioonsa. Lisäksi henkilöstöyksikkö osoittaa Eläkekerhon käyttöön kokoustiloja sekä avustaa kerhoa muilla erikseen sovittavilla palveluilla. Toimintansa tukemiseksi Eläkekerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää jäsenten kesken arpajaisia.

3. Jäsenet

Eläkekerhon jäseniksi voivat liittyä Sampo-konserniin kuuluvista tai siihen aikanaan kuuluneista yhtiöistä eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka asuvat Turussa tai sen lähikunnissa.

Mikäli jäseneksi pyrkivä on siirtynyt eläkkeelle Sampo-konsernin yritysjärjestelyjen johdosta muusta kuin Sampo-konserniin kuuluvasta työnantajayhtiöstä, tulee valtaosan työhistoriasta liittyä johonkin Sampo-konsernin edellä tarkoitettuun yhtiöön.

Jäsenet hyväksyy Eläkekerhon hallitus hakemuksesta tai jäseneksi pyrkivän yksittäisestä ilmoituksesta. Jäsenellä on oikeus erota Eläkekerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle.

4. Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja osallistumismaksut

Eläkekerhon jäseniksi tulevilta ei peritä liittymismaksua.

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään Eläkekerhon vuosikokouksessa. Jäsenmaksujen tuotto käytetään Eläkekerhon toiminnan tukemiseen.

Maksettujen jäsenmaksujen perusteella ylläpidetään kerhon postituslistaa. Listalta poistetaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kahteen (2) vuoteen.

Yksittäisistä tilaisuuksista aiheutuneet kustannukset ja maksut jäävät pääsääntöisesti toimintaan osallistuvien kerholaisten tai niihin osallistuvien muiden henkilöiden itsensä maksettavaksi. Maksut peritään tapauskohtaisesti. 

Eläkekerhon yleiset toimintakulut pyritään ensisijaisesti kattamaan Sampo-konsernin henkilöstöyksiköltä saatavalla vuotuisella määrärahalla.

5. Hallitus

Eläkekerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen toimintakausi alkaa vuosikokouksen päättyessä ja päättyy siihen kokoukseen, jossa on valittu uusi hallitus.

Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi sekä kolme (3) hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään viideksi (5) peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Eläkekerhon nimen kirjoittaminen

Eläkekerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä, juoksevissa asioissa sihteeri ja rahastonhoitaja yksin.

7. Toiminnantarkastaja

Eläkekerholla on vuosikokouksen valitsemat yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

8. Tilikausi ja tilinpäätös

Eläkekerhon tilikausi on kalenterivuosi. Eläkekerhon tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Eläkekerhon kokoukset

Eläkekerhon kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallitus kutsuu Eläkekerhon kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan postittaa kirjallisena tai lähettää sähköpostilla jäsenen kerholle ilmoittamalla yhteystiedolla.

Eläkekerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Eläkekerhon kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Eläkekerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Vuosikokouksen asialista

Eläkekerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. päätetään hallituksen esittämistä, jäseniltä perittävistä jäsen- ym. maksuista

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. keskustellaan kerhon toiminnan suuntaviivoista ja ohjelmatarjonnan sisällöstä seuraavaa toimintakautta varten

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian Eläkekerhon vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kerhon vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12. Muut noudatettavat periaatteet

Edellä mainittujen sääntömääräysten lisäksi noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Sääntökohtien 5, 9 ja 10 muutokset on hyväksytty 14.10.2021 vuosikokouksessa.